Бүгд Системийн Архитектур Хөгжүүлэлтийн Газар Системийн Инженерчлэл, Үйлчилгээний Газар