TUSS+DX Core

Танай байгууллагад доорх асуудлууд тулгарч байна уу

Шийдвэр гаргалт удаан
Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт/ажил үүргийн хуваарь ойлгомжгүй байдаг
Ажилтнууд тогтвор суурьшилтай ажилладаггүй
Ажил эзэнгүйддэг
Урт хугацааны төлөвлөгөө нь богино хугацааны төлөвлөгөөтэй уялддаггүй
Хэрэглэгчдийн тоо буурсан
Байгууллагын зардлын бүтээмж муу
Байгууллагынхаа зорилгыг хэрхэн тодорхойлохоо мэдэхгүй байгаа

Энэ үйлчилгээ нь Ямар байгууллагад хэрэгтэй вэ?

Тулгарч буй асуудлуудаа шийдэж, зорилгоо хэрэгжүүлэн амжилтанд хүрэхийг тэмүүлж буй

БҮХ БАЙГУУЛЛАГАД хэрэгтэй үйлчилгээ.

TUSS+DX Core үйлчилгээ гэж юу вэ?

Үйлчлүүлэгч байгууллагын системийн доголдолуудыг тодорхойлж, системийн тогтолцоог оношлох замаар асуудлыг үүсгэж буй шалтгааныг арилгах шийдлүүдийг суурилуулснаар хэрэглэгч байгууллага нь дараах давуу талууд бий болно:

    1. Урт, дунд, богино хугацааны зорилгоо тодорхойлж түүнд чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй болно.

    2. Асуудал үүсэх болгонд оношлох оношилгооны тогтолцоотой болно.

    3. Ажилтан бүрийн гүйцэтгэх үүрэг болоод түүнийг үнэлэх тогтолцоотой болно.

    4. Байгууллагын ажилтнуудын дунд ойлголтын зөрүү гарахгүй болно.

    5. Байгууллагын үйл ажиллагааг хянах дижитал системтэй болно.

    6. Үр дүнгийн хэмжүүрүүд нь шалгуурууд нь үзэмжийн бус болно.

Давуу тал

ТУСС шийдэл нь бусад менежментийн шийдлүүдтэй харьцуулахад байгууллагыг бүхэлд нь нэгдмэл систем болгон авч үздэг.

Байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүнг зорилготой нь харьцуулах замаар үнэлдэг. / өнгөрсөн хугацааны гүйцэтгэл, салбарын дундажтай харьцуулах арга нь бодитой үнэлгээ болж чаддаггүй/

Үйлчилгээний төлбөр уян хатан, өрсөлдөхүйц.

Аргачлалын хувьд санал асуулгын байдлаар бус бодит/одоо байгаа өгөгдөлд тулгуурлан оношилгоо хийдэг.

ТУСС шийдэл нь Монголын нөхцөлд тохирсон, бусад уламжлалт менежментийн шийдлүүдтэй зөрчилддөггүй. Улмаар сул талыг нь нөхдөг.

Үйлчилгээг үзүүлэх үе шат



1. Үйлчлүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагааг зайлшгүй байх ёстой ,5 дэд тогтолцоо ,Суурь 40 хэв шинж, 240 шалгуур үзүүлэлтээр ОНОШИЛОХ

2. Байгууллагын доголдлыг арилгах стратегийн суурь ОЮУНЫ шийдлүүдийг тохируулан БОЛОВСРУУЛЖ, СУУРИЛУУЛАХ Үе шат үргэлжлэх хугацаа: 3 сар

3. Байгууллагын доголдлыг арилгах стратегийн суурь ОЮУНЫ болон ДИЖИТАЛ шийдлүүдийг ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ Үе шат үргэлжлэх хугацаа: 6 сар

Үйлчилгээг үзүүлэх хугацаа

Асуулт хариулт

Бусад үйлчилгээ

ТУС шийдлийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтийн хуудас

Хүсэлт гаргасан байгууллагын ажилтны мэдээлэл