TUSS D+

Монголын анхны бөгөөд цор ганц Ажлын удирдлагын платформ

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг үүсгэж, төлөвлөж, хуваарилах

Stocks - Dark X Webflow Template

бАЙГУУЛЛАГЫН УРТ БОЛОН БОГИНО ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ НЭГДСЭН САНД БҮРТГЭХ

Saving Account - Dark X Webflow Template

байгууллагын үйл ажиллагаагаа хянаж, ажилтнуудынхаа санаачилгыг дэмжих

Gear - Dark X Webflow Template

Нийт ажлуудаа сар, улирал, жилээр НЭгтгэн тайлан боловсруулах

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг тухай бүр тайлагнаж, хянах

Flexible Hours - Dark X Webflow Template
 • Өдөр бүрийн ажлын гүйцэтгэлийг мэдэгдэх

 • Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй доголдлыг шуурхай танин мэдэх боломж

No Commission - Dark X Webflow Template
 • Ажлын төлөвлөгөөг 7 хоног бүрээр төлөвлөж, гүйцэтгэх

Desktop And Mobile - Dark X Webflow Template
 • Төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг байгууллагын бүтцээр нарийвчлан ажил бүрээр задлан хянах

Үйл ажиллагаанд оролцож буй оролцогч талуудыг бүртгэх

Flexible Hours - Dark X Webflow Template
 • Оролцогч талуудын мэдээллийг бүртгэх

No Commission - Dark X Webflow Template
 • Оролцогч талуудын онцлог бүрт тохируулан угсрах

Desktop And Mobile - Dark X Webflow Template
 • Хүний нөөцийн дижитал шийдэл
  /Чөлөө, ээлжийн амралтыг бүртгэх/

Үйл ажиллагааны зорилгын хэрэгжилтийг чанартай өгөгдөл дээр үндэслэж, тасралтгүй хэмжих.

Flexible Hours - Dark X Webflow Template
 • Байгууллагын  зорилгын хүрэх түвшинг тодорхойлох

No Commission - Dark X Webflow Template
 • Зорилгоо хэмжих хэмжүүр үзүүлэлтүүдийг тохируулан угсрах

Desktop And Mobile - Dark X Webflow Template
 • Зорилгын хэрэгжилтийг бүртгэх

Үйл ажиллагаанд илэрсэн доголдыг тухай бүр оношилж, залруулах

Flexible Hours - Dark X Webflow Template
 • Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн асуудлынхаа суурь шалтгааныг илрүүлэх

No Commission - Dark X Webflow Template
 • Ажилтнуудын ур чадварын дутагдлыг илрүүлж, сайжруулах

Desktop And Mobile - Dark X Webflow Template
 • Илэрсэн ур чадвар, системийн доголдлын дагуу ажил төлөвлөж, гүйцэтгэх

Байгууллагын системийг бүрдүүлэх, ажиллуулах шийдлийг бий болгож, тохируулах

Flexible Hours - Dark X Webflow Template
 • Ажил гүйцэтгэхэд шаардлагатай алгоритмууд

 • Байгууллагынхаа онцлогт тохирсон алгоритмуудаа угсрах

No Commission - Dark X Webflow Template
 • Байгууллагын бүтэц, ажлын байр, болон хүний нөөцийн шийдлүүдээ тохируулж ашиглах

Desktop And Mobile - Dark X Webflow Template
 • Байгууллагынхаа дагаж, мөрдөх дүрэм, журмаа угсрах